CONTACT

You can follow our KOLBEN Channel as  linked: https://www.youtube.com/watch?v=ivIkoKKUpuE&t=93s

KOLBEN VIETNAM 

No.09, Loc An, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam

tel: +84 (61) 3 546 579;  fax:  +84 (61) 3 526 488; email: info@kolben.com.vn

Viet Nam Market

Mr. John Huynh / john.huynh@kolben.com.vn  

+84 (90) 68 71 899   what apps 

 

Overseas  Markets

Mr. Maciej Ryczko / maciej.ryczko@kolben.com.vn

+84 (90) 33 44 921 what apps  

 

 

USA Distributor 

Seals International, LLC

Vanguard Drive,Fort Wayne, IN 46809 USA

Thailand Distributor 

MeeMak (Thailand) Co., Ltd.

91/22 M.1, T.Banbung, A.Banbung, Chonburi 20170, Thailand

บริษัทมีมาก (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่เลขที่ 91/22 ม. 1 ต.บ้านบึงอ.บ้านบึงจ.ชลบุรี 20170

TAX ID: 0-2055-58028-47-3